#912 Odpowiedz

Leandro z Włodawy

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego jest najbardziej dotkliwym sposobem zaspokojenia wierzyciela, postępowanie egzekucyjne jest sformalizowane i poddane kontroli sądu administracyjnego. Istnieje możliwość złożenia przez zobowiązanego zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, skargi na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, zażalenia na wydane w toku egzekucji postanowienie. Zgodnie z art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być błąd co do osoby zobowiązanego. Należy pamiętać, iż podpisując umowę dzierżawy, przyjmuje się obowiązek podatkowy , jeżeli umowa nie stanowi inaczej.